PRELEGENCI

Prof. Thomas Wimmer,
prezes zarządu BVL

Prezes Zarządu BVL International, inżynier, dyrektor zarządzający stowarzyszenia BVL International
z siedzibą w Bremie. Znany specjalista z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, wykładowca
w niemieckich szkołach wyższych oraz ekspert gospodarczy działający na forum międzynarodowym Wiele lat pracował w branży Automotive w firmach BMW, Sauer-Sundstrand, Bremer Vulkan.

Prof. Kai Furmans,
Karlsruhe Institute of Technology

Dyrektor Instytutu Handlingu Materiałowego I Logistyki na Politechnice w Karlsruhe. Specjalista
z zakresu logistyki, gospodarki materiałowej, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji w przemyśle i łańcuchach dostaw. Wykładowca na licznych uczelniach w Ameryce i Azji. Współpracuje
z przemysłem motoryzacyjnym.
 

Dr Klaus Dohrmann,

DHL CSI

Wiceprezes ds. inżynierii rozwoju, produkcji i energii dla DHL Customer Solutions and Innovation (CSI). Kieruje strategicznym rozwojem jednego z międzydywizyjnych sektorów DHL, skupiającym się na inżynierii, produkcji i energii. Jego rola polega na kierowaniu sukcesem globalnego sektora
w ścisłej współpracy z najlepszymi jednostkami DHL i nie tylko, poprzez np. sesje strategiczne, wydarzenia dla klientów i warsztaty innowacji. Odpowiada również za tworzenie globalnej strategii sektora, identyfikację nowych możliwości biznesowych, wsparcie rozwoju produktu i realizację wybranych inicjatyw strategicznych. Klaus Dohrmann dołączył do działu rozwoju korporacyjnego DPDHL w 2008 r., a następnie objął stanowisko szefa strategii w zakresie rozwiązań dla klientów
i innowacji DHL (CSI). Posiada dyplom z zarządzania przedsiębiorstwem i dyplom z ekonomii Uniwersytetu w Hagen (Niemcy). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. „Pojazdy elektryczne
dla dostaw ostatniej mili - analiza ekonomiczna” na Uniwersytecie w Duisburgu-Essen.
Jest szanowanym mówcą branżowym i autorem artykułów dotyczących jego specjalizacji m.in. „Pojazdy elektryczne do dostawy ostatniej mili - analiza ekonomiczna, „Budowanie świata - iInżynieria i produkcja 2025+”, czy „Serwilizacja i łańcuchy dostaw”.

Maurycy Szczęsny,
Kaufland Polska Markety

Dyrektor logistyki, członek zarządu.

Mateusz Staniszewski,

Kaufland Polska Markety

Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Departament Logistyki

Adam Majchrzak,

Raben Logistics Polska

Business Development Director.

Ireneusz Kozber,
Millano

Dyrektor logistyki Millano. Wieloletnie doświadczenie w obszarze logistyki i jakości zdobywał
w znanych firmach, takich jak: Amica Wronki, Hochland, Millano Group. Był i jest liderem wielu projektów optymalizujących obszar logistyki, które zakończyły się udanymi wdrożeniami, zmieniającymi strategie modelów logistycznych. Koncentruje się również na budowaniu zespołu, wzmacniając ich potencjał poprzez ciągłe doskonalenie.

Leszek Szelerski,
Lafarge w Polsce

Dyrektor łańcucha dostaw Lafarge w Polsce, członek Zespołu Senior Leadership odpowiedzialny za planowanie popytu oraz planowanie produkcji, obsługę klienta, logistykę, spółkę „Lafarge Transport” oraz JV dla operacji cross dock z rosyjskiej linii szerokotorowej na linię europejską. Wcześniej odpowiedzialny za całość operacji logistycznych Grupy Unipetrol na rynku czeskim, słowackim i węgierskim, obejmujących sieć stacji benzynowych, dwie rafinerie, zakład petrochemiczny, fabrykę lubrykantów oraz fabrykę bitumenów. Członek Zarządu największej czeskiej firmy transportowej z sektora paliwowego Petrotrans oraz doradca Zarządu czołowego czeskiego przewoźnika kolejowego cargo – Unipetrol Doprava. Pracował dla sektora FMCG w Polsce, Hiszpani i Szwecji, odpowiadał za projekty budowy nowoczesnych centrów dystrybucji oraz konsolidacji dystrybucji na poziomie Europejskim. Współrealizował „miękkie” projekty HR dotyczące motywacji oraz rozwijania innowacji wśród dużych zespołów pracowniczych. Pracował m.in. dla takich firm, jak: M&M Militzer & Munch, Pepsi Cola, Coty, Oriflame, Unipetrol.

Sidey Myoo,

Zakład Estetyki, Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński

Sidey Myoo – od 2007 roku pseudonim naukowy filozofa i teoretyka sztuki. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym Sztuki Nowych Mediów. Od 2003 roku zajmuje się również filozofią sieci.
W 2006 roku posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu, do której człowiek w coraz większym stopniu przenosi swoją aktywność, zyskując tożsamość sieciową.

Jest autorem książek: „Dzieło sztuki jako system”, „Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki”, „Ontoelektronika oraz szeregu prac redagowanych”, a także artykułów, w tym m.in. „Człowiek
w rzeczywistości elektronicznego realis. Zanurzenie”, „Inteligentne byty w elektronicznym realis. Spotkanie”, „Tożsamość człowieka w środowisku elektronicznym”, „Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D”, „Immersive Nature of Art”, „Doświadczenie telematyczne w rzeczywistości elektronicznego realis. Odczuwanie”, „The Metaphysics of Electronic Being”, „A Philosophy of the Web”, „Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii)”, „Art absorbed by the Web”, „The Aesthetics of Electronic Worlds, Las Meninas – Interpretation Narratives Throughout Centuries”, „Wstęp do uniwersalistycznej teorii świadomości”, „Estetyka w czasach postmedialnych – and what’s next?”, „Interactive Art in the Culture of Participation”.

Jest współredaktorem wideoperiodyku Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki
oraz czasopisma „Kultura i Historia”.

W 2007 roku powołał Academia Electronica – niezinstytucjonalizowaną uczelnię, działającą na wzór uniwersytetu w środowisku elektronicznym Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie, wystąpienia konferencyjne, jak i wykłady wygłaszane przez naukowców z różnych ośrodków akademickich.

prof. Wojciech Paprocki,
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Profesor nauk ekonomicznych, od 1979 r. pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. Zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania podmiotów reprezentujących stronę popytową oraz podażową na rynku,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, barier i skutków implementacji technologii cyfrowych. Był aktywnym top-managerem w przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą. Jest cenionym wykładowcą akademickim i doradcą biznesowym.

dr inż. Grzegorz Lichocik,

Prezes / Managing Director European Logistics, Dachser Sp. z o.o.

Uzyskał stopień doktora z Zarzadzania na Politechnice Częstochowskiej. Ukończył we Francji podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Institut d’Administration des Enterprises de l’Université Jean Moulin Lyon III oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w SGH w Warszawie. Z branżą logistyczną związany od blisko 25 lat. Od początku kariery związany z globalnymi firmami sieciowymi realizującymi przewozy drobnicowe. Od 2007 r. pełni funkcję prezesa zarządu Dachser w Polsce. Jest Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz członkiem Rady Fundacji GS1 w Polsce, a także członkiem Rady Naukowo-Programowej „Logistyki”. Hobby: jazz, windsurfing, fizyka kwantowa.

prof. dr hab. Maciej Błaszak,

Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza 

Neurokognitywista, jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania, narzędziami umysłu. Doświadczony wykładowca i trener biznesowy, wykorzystujący wyniki badań nad mózgiem do ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Edynburgu i Kilonii. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

prof. Bogusław Liberadzki,

Parlament Europejski

Polityk, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W przeszłości pełnił funkcje ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek.

dr Aneta Pluta-Zaremba,

Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ukończyła Szkołę Główną Handlową i studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania. Swoją pracę zawodową związała z Katedrą Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest prodziekanem studium licencjackiego, adiunktem w Katedrze Logistyki, wykładowcą na studiach podyplomowych, prowadzi szkolenia dla biznesu. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Od kilku lat współorganizuje Podyplomowe Studium Logistyki
i Zarządzania Łańcuchem Dostaw liczące 42 edycje i ponad 2000 absolwentów. Specjalizuje się
w zarządzaniu popytem w łańcuchach dostaw, modelach biznesowych oraz e-commerce
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji nowoczesnych systemów dystrybucji i zwrotów.

prof. Piotr Niedzielski, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług -  Uniwersytet Szczeciński, oraz Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie - Akademia Pomorska w Słupsku

Obszary badawcze: ekonomika i organizacja transportu, zarządzanie procesami innowacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług. Pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prezes Zachodniopomorskiej Federacji  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.   Doświadczenie menedżerskie: zarządca komisaryczny, członek zarządu i rad nadzorczych, kierownik katedry , prodziekan, dziekan, prorektor. Członek i kierownik zespołów wykonujących szereg projektów krajowych i międzynarodowych w tym projektu inwestycyjno-rozwojowego  o wartości 68 mln zł pt.” Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług  - Service Inter Lab”, zrealizowanego przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 100 opracowań dla praktyki życia gospodarczego.

Paweł Trębicki,

Dyrektor Generalny, Raben Transport Sp. z o.o.

Paweł Trebicki, jest dyrektorem generalnym oraz v-ce prezesem Raben Transport od listopada 2010 roku. Ukończył Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej oraz program MBA  na Europäische Wirtschaftshochschule Berlin. 20-letnią karierę zawodową związał z logistyką, pełniąc różne funkcje zarówno po stronie operatora, jak i Klienta. W roku 2010 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie na menedżera logistyki. Często występuje jako prelegent na konferencjach logistycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami branżowych kierunków. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.Przewodniczy Radzie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska „TLP”.

Arkadiusz Glinka,

Dyrektor Transportu C.H. Robinson w Europie Środkowo-Wschodniej

Ekspert w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego oraz specjalista w zakresie technik informacyjnych w logistyce m.in. Big Data, systemów zarządzania transportami (TMS) oraz integracji procesów optymalizacji łańcucha dostaw.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, z branżą związany od blisko 20 lat. Karierę rozpoczynał w Vos Logistics, jednej z wiodących firm transportowych w Europie. W 2007 roku założył Apreo Logistics, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego, a po półtora roku – prezesa zarządu spółki. Na przestrzeni pięciu lat spółka Apreo stała się jednym z wiodących dostawców usług logistycznych w Polsce, zatrudniając 300 pracowników w 21 biurach w Polsce i w Niemczech. W 2012 roku doprowadził do połączenia Apreo z C.H. Robinson, gdzie objął funkcję Dyrektora Transportu na Europę Środkową i Wschodnią.

Wojciech Baraniak

CFO PCC Intermodal SA 

Absolwent zarządzania i szkoły menedżerów Uniwersytetu Gdańskiego oraz holenderskiej The Hague University of Applied Sciences. Od 2007 roku związany z PCC Intermodal SA, gdzie odpowiadał m.in. za wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz projekty związane z finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych. Obecni pełni funkcję dyrektora finansowego.   

Piotr Różycki ,

Transporeon Sp. z o.o.

Od blisko 17 lat związany z międzynarodowymi strukturami sprzedaży i consultingiem w zakresie usług dla branży logistycznej. Jako szef zespołu w CHEP Polska realizował projekty na skalę krajową i międzynarodową. W Transporeon obejmuje stanowisko Regional Key Account Managera, w ramach którego doradza firmom produkcyjnym w zakresie wdrażania rozwiązań IT dla logistyki oraz automatyzacji procesów w łańcuchu dostaw.   

dr Dominik Boniecki,

Ericsson

Ukończył Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim a następnie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską poświęcił rynkowi pasażerskich przewozów lotniczych między UE a USA w kontekście polityki „Otwartego nieba”. Specjalista, analityk i komentator rynku lotniczego. Od 2010 r. pracownik przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii. Aktualnie Engagement Manager w Ericsson współodpowiedzialny za relacje z klientami w 68 państwach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Subsaharyjskiej.

prof. US dr hab. Tomasz Kwarciński,

Uniwersytet Szczeciński

-

Patryk Grzelak,

InterLAN

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 2006 roku związany z firmą InterLAN, w której pełni funkcję dyrektora zarządzającego, realizując poza tym działania w zakresie analizy i projektowania systemu. Firma InterLAN w której pracuję, dostarcza wyspecjalizowane rozwiązania IT dla branży transportowo-spedycyjnej i logistycznej. W swojej pracy cenię różnorodność podejmowanych zagadnień i możliwość ciągłego rozwoju. Dotąd brałem udział w licznych projektach wdrożeniowych realizowanych przez InterLAN, w tym w takich firmach jak: Frigo Logistics, DS Smith Polska, Rohlig SUUS, SM Logistics, Maszoński Logistic, SKAT Transport, PEKAES, Raben Transport i in.
Obecnie zajmuję się rozwojem systemu TMS interLAN SPEED w obszarze FTL oraz pełnię nadzór nad realizacją projektów wdrożeniowych.

Rohan Patil 

VP Sales, Europe, Locus

Rohan jest wiceprezesem ds. sprzedaży w Europie w firmie Locus. Wcześniej pracował
z organizacjami analitycznymi, takimi jak Goldman Sachs (Londyn), Rothschild (Paryż) i AT Kearney (EMEA). Założył także w Niemczech własną firmę medialną skoncentrowaną na analizie data sciencie, zapewnił finansowanie pomostowe dla Niki.ai z siedzibą w Bangalore, rozszerzył działalność znanej niemieckiej firmy reklamowej AppLift na Indie, kierował strategicznym partnerstwem dla jednego z największych azjatyckich fintechów ( > 120 mln USD w pozyskaniu funduszy) w Azji Południowo-Wschodniej, a obecnie wprowadza firmę Locus.sh na rynki europejskie.

prof. dr hab. Elżbieta Załoga,

kierownik Zakładu Polityki Transportowej
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Jest autorką lub współautorką licznych prac naukowych z zakresu transportu, wykładowcą uniwersyteckim, promotorem prac dyplomowych i doktorskich. Przez kilkanaście lat była redaktorem czasopisma naukowego „Problemy Transportu i Logistyki”. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN, członkiem Prezydium The European Platform of Transport Science oraz ekspertem Komisji Europejskiej.

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Katedra Transportu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Jest kierownikiem Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością TransLab funkcjonującym na Wydziale.

W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami transportu miejskiego, zrównoważonej mobilności oraz ekonomiki transportu. Jest autorką licznych krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu transportu i logistyki.

Jest członkiem zespołu konsultacyjnego projektu Szczecińskiego Roweru Miejskiego. Ma bogate doświadczenie w krajowych i zagranicznych projektach oraz ekspertyzach transportowych. Wśród wybranych aktywności można wyróżnić pełnienie roli koordynatora zespołu przygotowującego „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Szczecin w latach 2014-2025”, koordynowanie międzynarodowego projektu ADVANCE dotyczącego Audytu i certyfikacji zrównoważonych planów mobilności miejskiej realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz koordynację projektu MITRA dotyczącego rozwiązań transportowych przy wykorzystaniu rowerów elektrycznych.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI